Allt hänger ihop

Under den här rubriken hade jag tänkt att skriva ett längre inlägg om tre händelser under den gångna veckan – den friande HD-domen [pdf] mot Åke Green, medborgarkommissionens hårda kritik mot regeringens och UD:s agerande i samband med flodvågskatastrofen och tv-programmet De utvalda om regeringens utnämningspolitik. Men den rätta skrivlusten vill inte infinna sig. Istället serverar jag ett litet, men dock scoop:

Kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg avslöjade i ett inslag i Studio Ett i eftermiddags att bakom hans seriösa, snudd på tråkiga, yta döljer sig en sann humorist. Med allvar i stämman försvarade han dagens utnämningspolitik med orden:

Politiker ska inte vara diskvalificerade i ett utnämningssystem”!

Falskspel

Maciej Zaremba drar ner byxorna på Byggnads i sin artikel om blockaden mot det lettiska bolaget Laval & Partneri i Vaxholm. Han har hittat ett protokoll som visar Byggnads spelade med falska kort när man påstod att Laval & Partneri vägrade att teckna avtal:

För att teckna kollektivavtal yrkar förbundet att bolaget teckna avtal om att utge 145 kronor per timme till de Yrkesarbetare som utför arbete inom Byggettans avtalsområde. Tecknas inte ett sådant kollektivavtal är förbundet berett att omedelbart vidtaga fackliga stridsåtgärder.”

Byggnads lyckades lura över opinionen på sin sida. När Henrik Brors för snart ett år sedan påpekade att Byggnads ställde orättmätiga krav för att träffa avtal med Laval & Partneri trodde även annars oförvitliga bloggare på Byggettans version och skyndade till Byggnads försvar.

Avancerad tänkare

Kerstin Berminge på Motvallsbloggen är en avancerad tänkare. Det visar inte minst det här inlägget och hennes svar på läsarnas kommentarer.

Hennes tänkande kan beskrivas som ”… förmågan att behålla kvar två motsägande uppfattningar samtidigt och acceptera båda. /…/ Denna process måste vara medveten om den skall kunna utföras med tillräcklig precision, men samtidigt omedveten för att man ska vara fri från känslan av falskhet och skuld. /…/ Att kunna säga avsiktliga lögner och på allvar tro på dem, att glömma alla fakta som har blivit obekväma och åter dra upp dem ur glömskan precis så länge som behövs för att förneka existensen av en objektiv verklighet och hela tiden ta hänsyn till den verklighet man förnekar – allt detta är en ofrånkomlig förutsättning.”

Självfallet är det inte jag som formulerat denna slående karaktäristik av Kerstin Berminges och hennes gelikars tänkande. Även om det säkerligen är alldeles för lätt för mina eventuella läsare så utlyser jag härmed en liten tävling:

A. Vem är författaren?
B. Vad heter verket?
C. Vad kallas Kerstin Berminges sätt att tänka?

Lämna era svar i kommentarerna till detta inlägg. Det först inlämnade, rätta svaret kommer belönas med ett lämpligt pris (som jag dock inte tänkt ut ännu).

Trösta Österrike

Det är synd om Österrike. Landets ensamma och tappra kamp för att skriva in ”privilegierat partnerskap” som alternativ till fullt medlemskap för Turkiet i EU:s förhandlingsmandat visade sig lönlös.

För att österrikarna inte ska gräma sig över sitt nederlag och göra livet surt för övriga EU-länder under sitt kommande ordförandeskap behöver de snabbt plåster på såren. Jag tycker därför att det vore på sin plats med en utfästelse till Österrike:

Om förhandlingarna slutar med ett fullt medlemsskap för Turkiet och Österrike inte är nöjt med detta så kommer Österrike att beviljas utträde ur EU med omedelbar verkan!

Sjukt dåligt

Företagarna har presenterat en rapport [pdf] om hur småföretagen hanterar medfinansieringen av sjufrånvaron. Rapporten har uppmärksammats i dagens DN. Den har också refererats på flera andra håll i media. Min första reaktion var att rapporten var befriande kort och koncis, men efter att ha granskat rapporten har jag funnit att den är lika usel som kort.

Alla resultat i rapporten redovisas i diagramform med ytterst få preciserade siffervärden. De flesta procentsatser som jag använder i det följande är därför uppskattningar baserade på diagrammen.

Enligt Företagarna har man tillfrågat 4 551 i storleken 1-49 anställda. Av dessa har 7%, dvs 320 företag, någon långtidssjukskriven anställd. Det är rimligtvis dessa ca 320 företag som svarat frågorna om hur man hanterar medfinansieringen. I så fall är underlaget för undersökningen skäligen tunt. Har man däremot ställt frågorna till samtliga företag så är en överväldigande del av svaren hypotetiska.

Företagarna påstår att deras undersökning framförallt visar att många arbetsgivare undviker medfinansiering genom att anställda får sluta. Vad jag kan se är det en sned vinkling av undersökningsresultatet. Företag kan, för att använda Företagarnas språkbruk, undvidka medfinansiering på tre sätt: genom att den anställde återgår i arbete (på hel- eller deltid), genom att den anställde får rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan eller genom att säga upp den anställde. Undersökningen visar att 31% undviker medfinansiering genom de två första alternativen mot 21% som använder det tredje alternativet; uppsägning. Det är alltså betydligt vanligare med åtgärder för att få tillbaka den anställde i arbete än med uppsägning.

31% av företagen har sagt att man inte kan undvika medfinansiering. Av dessa har 66% motiverat varför de inte kan undvika medfinansiering. 47% angivit att det beror på att den anställde är alltför sjuk, 12% har svarat att man får för dålig hjälp från Försäkringskassan, 4% att den anställde inte vill tillbaka och 3% att man saknar kunskap att hantera rehabilitering. Det framgår inte varför återstående 34% tror att man inte kan undvika medfinansiering.

Företagarna påstår att det är ett slående resultat av deras undersökning att många anställda kommer att sägas upp från sina anställningar som en följd av medfinansieringsreformen. Enligt min uppfattning är detta ett överdrivet hot och baserat på ett osäkert underlag. För övrigt är det inte alls säkert att det är negativt att en person som är för sjuk för att klara ett arbete hos sin nuvarande arbetsgivare blir uppsagd, därmed får h_n tillgång till samhällets samlade resurser för att hitta ett arbete som h_n har förutsättningar att klara. Men det är en helt annan debatt.

Hur har då Företagarna vågat ge ut och dessutom kunnat få ett så okritiskt mottagande av en så tendetiös undersökning? Tja, förmodligen i den trygga fövissningen att de flesta journalister är både okunniga och lata.

Utled

Jag hör till dem som hoppas på ett regimskifte efter valet nästa år. Sverige förtjänar något bättre än socialdemokraternas visionslösa mer-av-samma-politik.

Det är bara på ett område som det kan bli sämre med en borgerlig regering, nämligen utbildningsområdet. Problembeskrivningen och frågeställningarna i direktiven till den borgerliga arbetsgruppen Mer kunskap – en modern utbildningspolitik [pdf] kan jag, och säkert många med mig, i huvudsak ställa upp på. Det är inte där problemet ligger.

Nej, problemet är att arbetsgruppen leds av den svåruthärdliga floskelsprutan Jan Björklund. Därmed är utbildningsministerposten mer eller mindre vikt för honom vid en borgerlig valseger. Det vore en stor olycka för det svenska skolväsendet om denne pladdrande besserwisser skulle få ta hand om utbildningspolitiken. Efter att ha hört Björklund i otaliga nyhetsinslag och debattinlägg kan jag hans ytterst begränsade repertoar utantill: ”Prov, prov, betyg, prov, disciplin, betyg, betyg, prov, disciplin…”.

För att parafrasera en rabulist från sjuttiotalet (minns inte säkert vem, var det kanske Hillersberg?) – Det är inte folkpartiet jag vill åt, det är Jan Björklund personligen!

En blodig historia

I början av veckan gjorde Agnes på Notiser från en ö en lysande, kritisk granskning av Bo Cavefors artikel Terrorister?.

Cavefors artikel tar avstamp i den banalt självklara iakttagelsen att det är segrarna som skriver historien, men irrar sedan ut i något som är svårt att inte uppfatta som ett legitimerande av terrorism:

När en politisk, eller religiös, rörelse slåss från underläge, utan möjlighet att påverka den politiska, ekonomiska, sociala utvecklingen via reguljära kanaler (tala inte om press- och yttrandefrihet i tex Sverige, Tyskland, Italien – och Storbritannien – där mediekanalerna ägs av ett fåtal moguler, alla besjälade av samma politiska ideal), återstår bara två möjligheter: 1) att sätta skräck i de politiska makthavarna genom riktade aktioner mot enskilda individer, något som raf och de Röda Brigaderna använde sig av, eller 2) att visa ett lands befolkning att de politiska makthavarna inte förmår skydda sina väljare mot militära aktioner utifrån, exempel sprängattentaten i NY, Madrid och London.

Enligt Cavefors har terroristerna alltså inget val, de är tvingade att ta till våld. Men nog om detta, Agnes gjorde i sitt inlägg processen kort med Cavefors försök att blanda bort korten.

För mig kom Agnes och Cavefors inlägg istället att aktualisera några eviga frågor – Vad är historien? och Vilka är det som skapar den?

Jag kom att tänka på en passage i den engelske författaren Louis de Bernières som i sin senaste bok Fåglar utan vingar skriver om människor som är oförmögna att släppa det förflutna och som är besatta av visionen att att återupprätta en förlorad storhet (min fetstilsmarkering):

… och liksom alla sådana vackra visioner grundades även hans på den bergfasta övertygelsen att hans eget folk, hans egen religion och hans eget sätt att leva var överlägsna alla andra och därmed måste få sin vilja fram. Sådana människor, även om de är lika obetydliga som Leonidas, är den motor som driver historien, vilken när allt kommer till kritan inte är något annat än ett bedrövligt byggnadsverk av hackat kött i stora idéers namn.

För mig var denna slående formulering tillräcklig belöning för att ha läst de Bernières tjocka (600 sidor) bok.

Oväntat erkännande

Under dagen har nyhetssändningar i radio och teve varit fyllda av referat och kommentarer till president Bush’s Iraktal. I skrivande stund är Dick Erixon den ende bloggaren på den nyliberala/neokonservativa sidan som jag sett kommentera talet. De övriga, vanligtvis trogna Bush-försvararna, i sällskapet som fyller varandras bloggrullar tiger som muren.

Inte ens Dick är sitt vanliga devota jag. Det enda han har att komma med är ett citat från Andrew Sullivan och några tämligen uddlösa retoriska frågor.

Kan det vara för att de inte vill dra någon uppmärksamhet till talet? Bush vidgår ju indirekt att fattigdom och hopplöshet är en grogrund för terrorism:

And when the Middle East grows in democracy and prosperity and hope, the terrorists will lose their sponsors, lose their recruits, and lose their hopes for turning that region into a base for attacks on America and our allies around the world.”

Det är ju en tes som brukar avvisas i högljudda och aggressiva ordalag i den nyliberala/neokonservativa ekokammaren.